Hrvatski inženjerski savez tekstilaca

hr_flag en_flag de_flag

Smjernice za autore

 

Smjernice za autore

Autori su u potpunosti odgovorni za sadržaj članka. Članci se objavljuju na hrvatskom jeziku. Iznimno prema autorovoj želji, a u dogovoru s Uredništvom, mogu se objaviti i na engleskom jeziku.

Grafičko-tehnička oprema rukopisa

Autorima se preporučuje da u časopisu Tekstil pažljivo prouče onaj tip članka kakav žele pripremiti. To je najbolji način da se upoznaju neke specifične publicističke norme časopisa i da se dobiju predodžbe o potrebnoj grafičkoj opremi rukopisa članka. Rukopisi se predaju uredništvu  u obliku elektroničkog zapisa - datoteke, koja se šalje na mail urednik@tekstil.hist.hr.Tipkarske pogreške bezuvjetno valja ispraviti. Sva tri primjerka rukopisa (original i dvije kopije) rebaju imati sve priloge.

Tekst rukopisa valja pisati jasno i jezgrovito i u najkraćem obliku što ga dopušta jasnoća izlaganja. Uredništvo pridržava pravo skraćivanja teksta u slučaju ponavljanja, iznošenja općepoznatih činjenica i suvišnih riječi. Valja pisati u trećem licu (impersonalno) također i ako se opisuju vlastita istraživanja/ispitivanja.


Opseg rukopisa članka u pravilu ne bi smio prelaziti 20 autorskih kartica uključujući i sve priloge (slike, crteže i tablice). Svaki članak treba podijeliti na poglavlja i odlomke u logičnom redoslijedu. Preporučuje se primjena decimalne klasifikacije. Svako poglavlje i svaki odlomak treba imati svoj naslov koji se ispisuje kao i ostali tekst (dakle ne velikim slovima, bez potcrtavanja i bez razmaknutih slova). Uredništvo će prilikom pregledavanja i pripreme rukopisa članka odrediti vrstu slova, sloga i sl.

Glava članka sadrži ove podatke: naslov članka, ime autora, naziv i mjesto ustanove u kojoj autor radi. Kod većeg broja autora treba postupiti u istom smislu: jedan autor ispod drugog. Po mogućnosti sam autor treba odrediti i napisati UDK broj.

Sažetak - za izvorne, pregledne i stručne članke treba izraditi sažetak, koji mora biti što kraći, tj. sastavljen najviše od 12 tipkanih redaka i treba sadržavati osnovnu informaciju o radu. Sažetak se piše na jeziku rukopisa i u prijevodu na engleskom i njemačkom jeziku. Prijevode sažetaka može preuzeti i Uredništvo.

Članci u pravilu imaju ovu strukturu: uvod, opći dio (teoretske osnove), eksperimentalni dio (rasprava) i zaključak. Uvodni dio članka treba prikazati narav i značenje odabranog područja s pobližim određivanjem svrhe i predmeta istraživanja ili opisivanja. Rezultati se najbolje prezentiraju u obliku dijagrama ili tablica. Mjerne jedinice se izražavaju u Međunarodnom sustavu mjernih jedinica (SI). Članke valja pisati uz pretpostavku da čitaoci već poznaju osnove područja o kojem se piše. Eksperimentalna tehnika i uređaji opisuju se podrobno samo onda ako znatno odstupaju od opisa već objavljenih u literaturi. Za poznate tehnike i uređaje navodi se izvor gdje se mogu naći potrebna objašnjenja.

Upotrebu kratica potrebno je izbjegavati u naslovu i sažetku članka, a kad se kratice spominju prvi puta valja ispisati cijeli izraz i kraticu navesti u zagradi.

Prilozi - tablice i crteže (sheme, dijagrami, grafikoni i sl.) valja sastaviti tako da budu razumljivi i bez čitanja teksta. Prilažu se izdvojeno iz teksta, ali je nužno u tekstu pozvati se na njih čime im se približno određuje smještaj u tiskanom članku. Isti podaci za istu vrstu ispitivanja neka se ne unose i u tablicama i u dijagramima, osim u iznimnim slučajevima.

Autor će tada navesti svoje razloge a njihova opravdanost podliježe konačnoj ocijeni Uredništva i recenzenata.

Opisi slika prilažu se kao poseban prilog pri čemu tablice ili slike dobivaju odvojenu numeraciju. Slova i brojke valja napisati tako da budu čitljivi i nakon smanjivanja. Priložene fotografije i crteži trebaju biti kvalitetni i u crno-bijeloj tehnici.

Kolor snimke se načelno ne objavljuju, samo u izuzetnim slučajevima uz dogovor s Uredništvom. Fotokopije se objavljuju samo ako mogu dati jasnu reprodukciju. Na poleđini fotografije i crteža potebno je napisati mekom olovkom prezime autora, redni broj slike te označiti koji joj je gornji rub.

Složenije matematičke i kemijske izraze (formule i jednadžbe) valja isto priložiti rukopisu članka. Svaka formula mora imati svoj redni broj koji se označuje i u tekstu.

Formule pisane pisaćim strojem valja napisati u posebnom retku. Sve znakove u formulama treba posebno objasniti ispod crteža ili u tekstu.

Citirana literatura treba biti selektivna, a ne ekstenzivna, osim kad se radi o preglednom članku. Literaturne izvore treba citirati onim redom kojim se navode u tekstu i označiti arapskim brojevima u uglatoj zagradi, a popis korištene literature priložiti kao poseban prilog. Literatura se citira u popisu na sljedeći način (primjeri):

- za časopise:

[ 1 ] Katović D., I. Soljačić: Novosti u oplemenjivanju pamučnog pletiva, Tekstil 43 (1994.) 5, 236-241

- za knjige:

[ 2 ] Kniewald J.: Metodika znanstvenog rada, Multigraf, Zagreb 1993.,100-105

- za zbornike:

[ 3 ] Knez B., D. Rogale: Oblikovanje radnih mjesta u odjevnoj industriji, Zbornik radova Tendencije razvoja odjevne industrije, TF-ITO, SITTH, Zagreb 1985., 53-64

U popisu korištene literature za pojedinu referencu koja ima više od dva autora valja koristiti kraticu: i sur. ili et al (za strane navode).

Ispravak probnih otisaka - autorima će Uredništvo po mogućnosti dostaviti probne otiske za ispravljanje slagarskih grešaka ili drugih grafičkih nedostataka. Pri ispravljanju probnih otisaka se u načelu ne smiju više unositi promjene ili dopune teksta. Za ispravljanje otisaka postoje standardizirane oznake koje osiguravaju ispravke i mogućnosti autorovih preporuka.

Uobičajeni znaci za ispravljanje teksta nalaze se u Općoj enciklopediji.

Uredništvo još jednom preporučuje potencijalnim autorima, da im radi načina pisanja, već objavljeni radovi u časopisu Tekstil služe kao uzorak. Time će se olakšati rad Uredništva, a za autore će biti najsigurniji način da se rukopis članka objavi u najkraćem mogućem roku.

NAPOMENA

Od broja 10/2004. časopis Tekstil će iznimno prema autorovoj želji, a u dogovoru s Uredništvom, objavljivati izvorne znanstvene i pregledne radove i na engleskom jeziku. Zainteresirani autori se mole da predaju takve radove na hrvatskom i engleskom jeziku.

Uredništvo

 

Uvjeti za predaju priloga

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.

  1. Prijavljeni članak nije prethodno objavljivan niti se nalazi u recenzijskom postupku pri nekom drugom časopisu. U suprotnom, molimo to obrazložiti pod "komentari uredniku".
  2. Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word ili RTF formatu.
  3. URL adrese za mrežno dostupne bibliografske čestice su priložene.
  4. Tekst sadrži jednostruki razmak; koristi se font 12; preferira se kurziv(italic), radije nego podcrtavanje (prihvaća se za URL adrese); i sve ilustracije, slike i tablice su smještene na prikladnim mjestima u tekstu, radije nego na njegovom kraju.
  5. Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahtjeve navedene u ovom tekstu smjernica za autore.
  6. Ako predajete za stručno recenziranu rubriku časopisa, molimo to naglasiti u mailu.
 

Autorska prava


  1. Autori zadržavaju autorska prava i pružaju časopisu pravo prvog objavljivanja rada što omogućuje drugima da dijele rad uz uvjet navođenja autorstva i izvornog objavljivanja u ovom časopisu.

  2. Autori mogu izraditi zasebne, ugovorne aranžmane za ne-ekskluzivnu distribuciju rada objavljenog u časopisu (npr. postavljanje u institucionalni repozitorij ili objavljivanje u knjizi), uz navođenje da je rad izvorno objavljen u ovom časopisu.

  3. Autorima je dozvoljeno i potiču se da postave objavljeni rad on-line (npr. u institucionalnom repozitoriju ili na svojim mrežnim stranicama) prije i tijekom postupka prijave, s obzirom da takav postupak može voditi produktivnoj razmjeni ideja, te ranijoj i većoj citiranosti objavljenog rada.

 

Izjava o privatnosti

Imena i adrese e-pošte registrirane na ovim stranicama koristit će se isključivo u navedene svrhe časopisa i neće biti dostupne niti jednoj drugoj stranci.

 
 
 


Časopis Tekstil (Online). ISSN: 0492 - 5882   UDK: 677 + 687(05)